Algemene voorwaarden
Alpha Vastgoedfinanciering BV

 

Artikel 1 – Algemeen

1.1       Alpha Vastgoedfinanciering verleent of heeft verleend aan of ten behoeve van Opdrachtgever diensten op het gebied van het bemiddelen bij het verkrijgen van zakelijke financiering van verhuurd of te verhuren vastgoed, ontwikkeld of te ontwikkelen vastgoed in de breedste zin van het woord, niet zijnde de eigen woning, in het kader van de beleggings, zakelijke en/of professionele activiteiten van Opdrachtgever, dan wel specifieke diensten zoals door Alpha Vastgoedfinanciering en Opdrachtgever nader schriftelijk dienen te zijn omschreven. Juridisch, fiscaal, verzekerings, pensioen, vermogens advies alsmede financiële –en estate planning vormen geen onderdeel van de dienstverlening.

1.2       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de gehele rechtsverhouding van Alpha Vastgoedfinanciering met Opdrachtgever, ook daterende van voor het moment dat deze algemene voorwaarden ter griffie waren gedeponeerd. Alpha Vastgoedfinanciering heeft deze terugwerkende kracht duidelijk in haar communicaties opgenomen en Opdrachtgever verzocht daarmee in het kader van de bestaande rechtsverhouding akkoord te gaan. Indien over de toepasselijkheid van deze voorwaarden geschillen ontstaan heeft Alpha Vastgoedfinanciering het recht om haar dienstverlening op te schorten of te staken. De toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden berust op de schriftelijke toepasselijk verklaring en het ter handstellen van deze voorwaarden, dan wel het op andere wijze ter kennis brengen van deze voorwaarden aan Opdrachtgever. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij  de Kamer van Koophandel te Amsterdam en kenbaar op de website http://www.alphavast.nl. Eventuele algemene of specifieke voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitgesloten.

1.3       In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder Opdrachtgever: een partij die handelt in de uitoefening van zijn bedrijf of beroep en/of zich niet kwalificeert als consument in de zin van artikel 1:1 van de Wet op het Financieel Toezicht en met Alpha Vastgoedfinanciering B.V. (hierna “Alpha Vastgoedfinanciering”) een rechtsverhouding heeft waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. Alpha Vastgoedfinanciering bevestigt schriftelijk of per e-mail wie als Opdrachtgever heeft te gelden.

 

Artikel 2 – Rechtsverhouding

2.1       De rechtsverhouding van Alpha Vastgoedfinanciering en Opdrachtgever loopt voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard en inhoud van de te verrichten diensten anders voortvloeit.

 

Artikel 3 – Informatie en vertrouwelijkheid

3.1       Opdrachtgever zal alle informatie, gegevens en bescheiden, die Alpha Vastgoedfinanciering naar haar oordeel nodig heeft voor de invulling van haar diensten uit hoofde van de rechtsverhouding met Opdrachtgever  tijdig en zoveel mogelijk uit eigen beweging aan Alpha Vastgoedfinanciering ter beschikking  stellen.

3.2       De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de aan Alpha Vastgoedfinanciering verschafte informatie en de ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien Opdrachtgever die aan derden ontleent. Alpha Vastgoedfinanciering is steeds bevoegd, maar daartoe niet verplicht, om door Opdrachtgever verschafte informatie en ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden te (doen) beoordelen op volledigheid en juistheid.

3.3       Eventuele extra kosten en honoraria die mochten ontstaan in verband met het niet verschaffen van de informatie, gegevens en/of bescheiden op de wijze zoals vereist volgende de voorgaande leden van dit artikel komen voor rekening van de Opdrachtgever.

3.4       Alpha Vastgoedfinanciering zal Opdrachtgever regelmatig en duidelijk over de voortgang van haar dienstverlening informeren. Opdrachtgever zal tijdig eventuele klachten en/of voor Opdrachtgever kenbare omissies of fouten van Alpha Vastgoedfinanciering melden zodat Alpha Vastgoedfinanciering daarnaar kan handelen in haar verder dienstverlening.

3.5       Opdrachtgever geeft Alpha Vastgoedfinanciering toestemming om gegevens op te slaan en te verwerken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Opslag kan zowel op papier als in digitale vorm plaatsvinden. Opdrachtgever heeft ten alle tijde het recht om van Alpha een afschrift/kopie te ontvangen van de door Alpha Vastgoedfinanciering opgeslagen gegevens.

3.6       Alpha Vastgoedfinanciering zal de aan haar verstrekte informatie, gegevens en bescheiden vertrouwelijk behandelen.  Alpha Vastgoedfinanciering kan verstrekte informatie, gegevens en bescheiden echter met derden delen als i) voor haar daartoe een wettelijke of beroepsmatige verplichting bestaat, als ii) Alpha Vastgoedfinanciering optreedt in een tuchtzaak, dan wel een civiele of strafprocedure van de Opdrachtgever en in dat kader de verstrekte informatie, gegevens en bescheiden relevant geacht kunnen zijn voor het verweer van Alpha Vastgoedfinanciering, dan wel als iii) het betreft derden die Alpha Vastgoedfinanciering heeft ingeschakeld mits die derden gebonden zullen zijn aan vergelijkbare verplichtingen zoals die gelden op basis van dit artikel.

3.7       Het is Alpha Vastgoedfinanciering niet toegestaan de informatie en documentatie die door Opdrachtgever verstrekt is, te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor deze is verstrekt.

 

Artikel 4 – Uitvoering van de opdracht

4.1       Alpha Vastgoedfinanciering bepaalt de wijze waarop en door welke personen zij haar dienstverlening inricht. Alpha Vastgoedfinanciering kan ter uitvoering van haar diensten, mits na overleg met Opdrachtgever, derde-deskundigen raadplegen bij haar dienstverlening.

4.2       Alpha Vastgoedfinanciering is geen gevolmachtigde van Opdrachtgever en is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten in naam of voor rekening van Opdrachtgever. Bij het vervullen van haar diensten kan Opdrachtgever in specifieke gevallen schriftelijk machtiging verstrekken. Die machtiging is alleen geldig als Alpha Vastgoedfinanciering die specifieke machtiging schriftelijk heeft aanvaard.

4.3       De dienstverlening geschiedt uitsluitend ten behoeve van  Opdrachtgever. Derden kunnen aan de verleende diensten geen rechten of aanspraken jegens Alpha Vastgoedfinanciering ontlenen.

4.4       Alpha Vastgoedfinanciering zal geen diensten verlenen aan Opdrachtgever als zij ten behoeve van een andere opdrachtgever reeds diensten verleent en daardoor een belangenconflict ontstaat of dreigt.

4.5       Zodra Alpha Vastgoedfinanciering een mogelijk belangenconflict signaleert zal Alpha Vastgoedfinanciering dat aan haar opdrachtgevers melden -zonder daarbij in detail te treden en vertrouwelijkheid te schenden- dat zij een belangenconflict signaleert. In overleg met de Opdrachtgever beslist Alpha Vastgoedfinanciering op welke wijze en aan wie zij diensten zal verlenen.

 

Artikel 5 – Facturatie

5.1       Het honorarium van Alpha Vastgoedfinanciering wordt schriftelijk (per brief, fax of  e-mail) bevestigd.

5.2       Opdrachtgever draagt zorg voor tijdige betaling van de facturen van Alpha Vastgoedfinanciering. Betaling dient te geschieden zonder aftrek, korting of verrekening, binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij anders door Alpha Vastgoedfinanciering en Opdrachtgever schriftelijk zijn overeengekomen. Betaling dient te geschieden door middel van overmaking ten gunste van de bankrekening vermeldt op de factuur.

5.3       Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso) kosten die Alpha Vastgoedfinanciering opkomen als gevolg van niet nakoming door Opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van de opdrachtgever.

5.4       Indien Alpha Vastgoedfinanciering met betrekking tot een bepaalde kwestie aan verschillende Opdrachtgevers diensten verleend en met hen heeft gecontracteerd met toepassing van deze algemene voorwaarden zijn de gezamenlijke Opdrachtgevers  hoofdelijk aansprakelijk voor voldoeding van de facturen van Alpha Vastgoedfinanciering.

 

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

6.1     Alpha Vastgoedfinanciering zal haar werkzaamheden naar beste weten en kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van haar kan worden verwacht. Deze verplichting heeft steeds het karakter van een inspanningsverplichting, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.

6.2     Iedere aansprakelijkheid van Alpha Vastgoedfinanciering is beperkt tot directe vermogensschade en tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Alpha Vastgoedfinanciering wordt uitbetaald, te vermeerderen met het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van Alpha Vastgoedfinanciering komt.

6.3     Ingeval de schade niet onder de dekking van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering valt of deze niet van toepassing is dan is de aansprakelijkheid beperkt tot driemaal het in rekening gebrachte honorarium voor de betreffende dienstverlening waarop de vordering en  aansprakelijkheid zich richt.

6.4     Iedere aanspraak op vergoeding van schade vervalt indien de Opdrachtgever niet binnen bekwame tijd nadat hij de tekortkoming, fout of vergissing redelijkerwijs had moeten ontdekken, schriftelijk bij Alpha Vastgoedfinanciering melding heeft gedaan van de tekortkoming. Daarvan is in ieder geval sprake indien de melding niet binnen één (1) jaar na ontdekking is gedaan.  Opdrachtnemer dient met redenen omkleed, gestaafd met stukken, aan te geven op welk moment de tekortkoming is ontdekt.

6.5     Alpha Vastgoedfinanciering is niet aansprakelijk voor handelen of nalaten van andere diensteverleners c.q. voor schade of kosten wegens toerekenbare tekortkoming of  onrechtmatige daad van derden of andere dienstverleners die door Opdrachtgever zijn betrokken bij de dienstverlening.

6.6     Indien Alpha Vastgoedfinanciering tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen doordat Opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt of heeft doen verstrekken door derden, dan is Alpha Vastgoedfinanciering voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.

6.7     Het  in dit artikel bepaalde over beperking van aansprakelijkheid geldt voor de gehele rechtsverhouding van Alpha Vastgoedfinanciering met Opdrachtgever en tevens voor elke specifieke dienstverlening die Alpha voor Opdrachtgever heeft verricht, ook als de dienstverlening teruggaat op een tijdstip  dat deze algemene voorwaarden nog niet waren gedeponeerd ter griffie.

 

Artikel 7 – Internet

7.1       Opdrachtgever en Alpha Vastgoedfinanciering zijn zich er van bewust dat aan het gebruik van elektronische mail risico’s verbonden zijn, zoals onder meer vervorming, vertraging, datalekken, hacking en/of  virusoverbrenging. Opdrachtgever en Alpha Vastgoedfinanciering zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die mogelijkerwijs ontstaat ten gevolge van het gebruik van elektronische mail.

 

Artikel 8 – Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

8.1       Opdrachtgever dient gedurende zijn rechtsverhouding met Alpha Vastgoedfinanciering –desgevraagd- steeds aan Alpha Vastgoedfinanciering schriftelijk te bevestigen dat zij op geen enkele wijze betrokken is of is geweest bij witwassen en/of financiering van terrorisme zoals omschreven in de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (WWFT). steeds

8.2       Opdrachtgever is gehouden om tijdig alle relevante gegevens ter beschikking te stellen die Alpha Vastgoedfinanciering redelijkerwijs nodig heeft om te kunnen voldoen aan haar verplichtingen voortvloeiende uit de WWFT.

 

Artikel 9 – Conversie

9.1       Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden op enig moment ongeldig of op enigerlei wijze onafdwingbaar blijkt te zijn vanwege een bestaande of toekomstige rechtsregel, wet, aanwijzing, richtlijn, of verordening van toepassing op de rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en Alpha Vastgoedfinanciering, zal het restant van deze algemene voorwaarden van kracht blijven. Partijen komen overeen in een dergelijk geval de huidige algemene voorwaarden te zullen aanpassen zodanig dat de betreffende bepalingen weer in overeenstemming worden gebracht met de toepasselijke regelgeving waarmee deze in strijd waren, rekening houdend met de algemene balans tussen de wederzijdse rechten en plichten zoals bestaand voordat een dergelijke situatie zich voordeed.

 

Artikel 10 – Slotbepalingen

10.1     Alpha Vastgoedfinanciering en alle met haar verbonden (rechts-)personen die bij dienstverlening betrokken zijn geweest kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.

10.2     De administratie van Alpha Vastgoedfinanciering volstaat als volledig bewijs. Opdrachtgever mag tegenbewijs leveren.

10.3     Alpha Vastgoedfinanciering heeft het recht deze algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden treden als dan in de plaats van de tot dan toe geldende voorwaarden en zullen van toepassing worden op reeds bestaande rechtsverhouding vanaf het moment dat Alpha Vastgoedfinanciering aan de wederpartij een redelijke mogelijkheid heeft geboden om van de gewijzigde voorwaarden kennis te nemen.

10.4     Deze algemene voorwaarden blijven van toepassing op de rechtsverhouding ook nadat deze is geëindigd.

10.5     Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Alpha Vastgoedfinanciering is Nederlands recht van toepassing.

10.6     In geval van een geschil die tussen partijen ontstaat zal in eerste instantie een in onderling overleg te benoemen mediator worden ingeschakeld teneinde aldus tot een oplossing te komen. Indien zulks niet binnen twee maanden gerekend vanaf het moment van inschakelen van de mediator lukt, wordt het geschil berecht en beslist door de bevoegde rechter te Amsterdam.