Privacy Statement
Alpha Vastgoedfinanciering BV

 

Waarom

25 mei 2018 is de ingangsdatum van de AVG. Als gevolg van onze dienstverlening ontvangen wij veel vertrouwelijke informatie van cliënten. U moet er van uit kunnen gaan dat wij hiermee zorgvuldig omgaan en de informatie niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming wordt gedeeld met anderen. Uw privacy is belangrijk voor ons. Voor een effectieve uitvoering van onze werkzaamheden is het wel noodzakelijk dat wij informatie met financiers delen en overleg voor u kunnen blijven voeren met bijvoorbeeld taxateurs en notarissen, omdat dit de kern van onze dienstverlening is.

Vrijwel iedere handeling (o.a. verzamelen, opslag, gebruiken, delen, doorgeven, bewaren, verwijderen etc.) met betrekking tot  persoonsgegevens noemt men verwerken. Het verwerken van uw persoonsgegevens is voor ons geen primaire opdracht of doel, maar vloeit logischerwijs voort uit de vorm van dienstverlening die wij u aanbieden, zijnde financieringsbemiddeling.

Onze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere afspraak tussen Alpha en cliënt/opdrachtgever. Bij twijfel prevaleren onze Algemene Voorwaarden. De Verwerkingsverantwoordelijke is Alpha Vastgoedfinanciering BV, Dufaystraat 2h, 1075 GT Amsterdam.

Doel

Wij hebben van u en/of kunnen van u -of van derden- over u persoonsgegevens ontvangen (ook eventueel via onze site) en maken hiervan gebruik (‘verwerken’), wat voor het doel nodig is. Het primaire doel is om goed inzicht te krijgen in onder andere uw vastgoed en financiële positie om de haalbaarheid te toetsen van uw financieringswensen en erop volgend door onze bemiddeling voor én met u financieringen te arrangeren nu en in de toekomst. Wij maken van persoonsgegevens ook gebruik om uw identiteit voor ons en financiers te verifiëren, onze diensten te verbeteren, ontwikkelen en marketen. Ook is het om contact met u te onderhouden en–indien gewenst en overeengekomen- eventueel service te verlenen. Verder kan van dossiers met persoonsgegevens gebruik gemaakt worden in het kader van verzekering, fusie/overname of herstructurering van onze activiteiten.

Gegevens

De gegevens, die wij verwerken worden verkregen uit een veelheid van stukken, die o.a. de overheid verplicht stelt voor het cliëntenonderzoek (Wet ter voorkoming van witwassen en financiering Terrorisme, denk hierbij aan informatie die de herkomst van uw vermogen en de transactie verklaart). Daarnaast vraagt de financier informatie voor een kredietaanvraag. In grote lijnen (maar niet uitsluitend) verwerken wij voor het doel: debiteuren informatie, financiële gegevens, zowel zakelijk als privé, betaalinformatie, telefoonnummer, NAW gegevens, email e.d.. Wij verwerken contactinformatie en kopieën van legitimatiebewijzen, uittreksels kamer van koophandel, aandeelhoudersregisters en statuten ter verifiëring van uw identiteit. En soms demografische gegevens (denk aan een curriculum of andere voorkeuren, die u van belang vindt). Als de door u aangeleverde informatie persoonsgegevens van anderen bevat, zult u eveneens conform AVG dienen te handelen en ons vrijwaren voor het rechtmatig gebruik ervan. De gegevens worden verwerkt in overeenstemming met dit reglement en zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt en uitsluitend binnen de Europese Economische Ruimte (EER).

Grondslag

De basis voor het verwerken van deze informatie is deels gebaseerd op uw verzoek om voor u te bemiddelen, deels een wettelijke plicht en deels een (contractueel) vereiste om een financiering te kunnen krijgen cq te behouden. Daarnaast kan ook gerechtvaardigd belang een rol spelen.

Uw rechten

U heeft –als u of degene die de stukken verwerkt of voor wie wordt verwerkt- gevestigd is binnen de EER- verschillende rechten als de verwerkingsactiviteit gebaseerd is op toestemming. Dit zijn inzage, verbetering, verwijdering, beperking, dataportabiliteit, intrekken toestemming (voor zover een wettelijk voorschrift zich hiertegen niet verzet) of een klachtrecht bij de toezichthouder. Wij zullen u op uw verzoek medewerking verlenen de rechten uit te oefenen.. U ontvangt gevraagde gegevens binnen 30 dagen. Eventuele kosten voor het de hiermee gepaard gaande werkzaamheden worden bij cliënt in rekening gebracht.

Geheimhouding / Beveiliging

Verwerkingsverantwoordelijke en personen in dienst bij Alpha of derden (denk bijvoorbeeld aan subverwerkers/hosting van data), die werkzaamheden voor Alpha verrichten en/of toegang hebben tot deze gegevens, verwerken deze slechts in opdracht van cliënt en zijn verplicht tot geheimhouding conform AVG, behoudens een wettelijk voorschrift.

Ontvangen informatie wordt ons digitaal en/of papier verwerkt en opgeslagen. Aanlevering en verantwoordelijkheid voor de juistheid van de informatie berust geheel en al bij de cliënt. Aanleveren kan door een op u gewenste beveiliging cq wijze, bijvoorbeeld overhandiging, email, fax of post. U stemt ermee in dat Alpha deze gegevens en stukken in ieder geval op dezelfde wijze mag verwerken/delen met financiers, alsmede dat dit voor u acceptabel is qua beveiligingsniveau. Alpha en/of de financier(s) kunnen overigens een andere aanlevering cq opslag wijze wensen en met u nader overeenkomen.

Persoonsgegevens worden door ons met zorg omringd en er worden -rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten alsook met de aard, omvang, context en verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van verantwoordelijken- gepaste technische en organisatorische beveiligings-maatregelen genomen. Om veiligheidsredenen weiden wij hier niet veel over uit. Is er sprake van een datalek dan zal Alpha, mits wettelijk vereist en toegestaan, zo spoedig mogelijk na kennisname de cliënt informeren over de aard, gevolgen en de genomen maatregelen.

Ontvangers

Wij delen de informatie voor het doel primair met financiers. Wij zullen trachten de benodigde stukken en het gebruik van persoonsgegevens, die voor het doel nodig zijn, te beperken tot het minimum. Dit is overigens mede afhankelijk van de regelgeving en de mening van de financier met wie wij informatie met persoonsgegevens delen. Kunt u of wilt u hieraan niet voldoen, dan betekent het meestal dat de lening niet of moeilijker tot stand komt of dat de financier de lening niet wenst te continueren en/of andere voorwaarden daaraan stelt. De financier heeft ook vaak een deel van het beoordelingsproces uitbesteed en/of geautomatiseerd. Denk bijvoorbeeld aan de krediettoets bij het BKR, maar ook andere toetsen als EVA en Vis, die fraude proberen te signaleren. Wij zullen financiers verzoeken toe te zien op juiste uitvoering van de AVG. Behoudens de financier(s) kan ook de overheid ons verplichten informatie met hen te delen. Daarnaast komen ook situaties voor waarbij voor bijvoorbeeld snelheid of het slagen van de financieringsaanvraag overleg gewenst is met andere dienstverleners, die door u zijn ingeschakeld, zoals taxateur, notaris, advocaat en/of accountant/fiscalist. Deze laatste partijen zullen uiteraard van ons dan geen andere privacygevoelige informatie ontvangen, tenzij u dit wenst. Taxateurs kunnen bij lopende aanvragen in voorkomende gevallen, eventueel wel voorzien worden van vastgoedinformatie, maar geen andere privacygevoelige informatie. Tenslotte kan het zijn dat wij om wettelijke redenen de overheid moeten voorzien van verwerkte gegevens.

Bewaartermijn

Verwerkte gegevens van cliënten kunnen wij conform wettelijke plicht minimaal 7 jaar na afsluiten financiering verwerken en gegevens voor aanvragen maximaal 3 jaar, als geen financiering volgt. Voor afgesloten financieringen zal Alpha de informatie met persoonsgegevens kunnen verwerken zo lang als nodig is voor de doeleinden, waarvoor de informatie werd verzameld met een maximum van einddatumfinanciering. Wij kunnen dit om doelmatigheidsredenen ook eerder verwijderen of nadat u ons hier schriftelijk toe heeft verzocht, rekening houdende met minimale bewaartermijn. Graag verzoeken wij u wel door te geven als uw leningovereenkomst is geëindigd (aflossing/verkoop etc.), zodat wij hiermee met de bewaartermijn rekening kunnen houden.